Witamy na stronie SP Rogów
NASZA SZKOŁA JEST MIEJSCEM SPRZYJAJĄCYM WSZECHSTRONNEMU I HARMONIJNEMU ROZWOJOWI DZIECKA.

czytaj więcej


PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/16:
Zadania Szkoły
Imprezy
Konkursy
Wycieczki
Program profilaktyki
Program wychowawczy
Pedagogizacja rodziców

Wycieczka do Pszczyny

Pod koniec września uczniowie klas czwartych wraz z opiekunami pojechali na wycieczkę do Pszczyny. W sprzyjającej jesiennej aurze czwartoklasiści najpierw zwiedzili Pokazową Zagrodę Żubrów. Spacerowali po zagrodzie obserwując zachowania zwierząt, zwłaszcza w porze karmienia, poznanali żubrzaną rodzinę oraz inne gatunki zwierząt. W ramach ciekawej formy edukacji przyrodniczej zwiedzili także wystawę zwierząt mieszczącą się w budynku edukacyjnym na terenie zagrody. Następnie uczestnicy wycieczki zwiedzili Muzeum Zamkowe mieszczące się w Zamku w Pszczynie, a także Zagrodę Wsi Pszczyńskiej. W ramach edukacji humanistycznej uczniowie obejrzeli bardzo bogate wnętrze pałacu pszczyńskiego i skansen, na terenie którego znajdują się drewniane budowle pochodzące z XIXwieku. Wysłuchali także historii tychże miejsc opowiedzianych przez paną przewodnik. Zadowoleni, pełni wrażeń i bogatsi o nowe doświadczenia wrócili do domu.


Sprzatanie Świata

Nasza szkoła po raz kolejny przyłączyła sie do akcji " Sprzątanie Świata". Celem akcji jest edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzieki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Dzięki współpracy z UG Gorzyce szkoła została zaopatrzona w rękawiczki oraz worki na śmieci. Młodzież naszej szkoły wraz z nauczycielami z wielkim zaangażowaniem sprzątała różne zakątki Rogowa ( ul.Leśna , Lipowa, Park Dabki, Sośnina itd.) Włączenie się w tę akcję zwiększa świadomość ekologiczną młodzieży dlatego z pewnością będziemy ją powtarzać.


Wybory w szkole

Od kilku lat nasza szkoła bierze udział w akcji "Samorządy mają głos" organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W ramach akcji przedstawiciele poszczególnych klas - kandydaci do Rady Uczniowskiej prowadzili kampanię wyborczą. Tworzyli program wyborczy ,plakaty wyborcze , prowadzili rozmowy z wyborcami. W dniu 30 września odbyły się wybory. Poniżej zamieszczamy wyniki wyborów. Wszystkim gratulujemy i życzymy owocnej pracy !!

Władze Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016
Przewodnicząca:
Julia Stebel

Zastępca:
Julia Krzyżok

Skarbnicy:
Weronika Antończyk, Wiktoria Rejowska, Gloria Szymiczek, Grzegorz Zychma

Sekcja porządkowa:
Szymon Leśnik, Kacper Goraus, Maksymilian Kołek

Sekcja charytatywna:
Dominika Leśnik, Natalia Biela

Sekcja do sprzętu:
Kacper Tytko, Dawid Cywiński, Tomasz Ciuraj, Jakub Ciuberek

Członkowie:
Kamil Malina, Iwona Głąbica, Kinga Bielaczek


To było niezwykłe...

Klasa IIIa potrafiła zaskoczyć wychowawcę, ale to co trzecioklasiści przygotowali na lekcję przerosło wszelkie oczekiwania. Na zajęciach uczniowie zapoznali się z Legendą o Św. Kindze. W ciągu tygodnia mieli wyuczyć się pięknego opowiadania. Gdy już nadszedł "ten" dzień, większość potrafiła śpiewająco opowiadać, a pozostała część dzieci postanowiła przygotować przedstawienie teatralne! I to było niezwykłe! Jak się później okazało zaangażowali w to przedsięwzięcie osoby dorosłe. Matka jednego z dzieci przygotowała małym aktorom tekst, którego wyuczyli się na pamięć. Rodzice zadbali o odpowiednie stroje i rekwizyty. A sam pan woźny przygotował piękną scenografię. Był zamek wokół którego rozpościerał się piękny las. Uczniowie chcąc zagrać swoje role perfekcyjnie mieli liczne próby, które odbywały się w domach uczniów. Należą się podziękowania rodzicom, którzy na to się godzili. Legenda zakończyła się weselem Kingi i Bolesława Wstydliwego, więc jak to na weselu zwykle bywa państwo młodzi wraz z gośćmi wspólnie świętują ten dzień. A , że świadkami wesela była klasa IIIa została ona zaproszona przez klasową młodą parę na zabawę weselną. W klasie odbyła się prawdziwa impreza. Była muzyka i tańce, wesoło i gwarnie. Na zakończenie należy dodać,że uczniowie klasy IIIa są bardzo chętni do udziału w różnych przedstawieniach, konkursach i imprezach, gdzie wykazują się swoimi talentami. To kolejny dowód na to. Uczniowie zamierzają przedstawienie to pokazać pierwszoklasistom naszej szkoły. Trzymajmy kciuki za dzieciaki i życzmy im dalszych sukcesów!


Sport

29.09.2015 na orliku w Gorzycach odbyły się zawody w piłkę nożną chłopców. W rywalizacji wzięło udział siedem drużyn z naszej gminy.
Chłopaki ze Szkoły Podstawowej w Rogowie zajęli II miejsce!!!
Skład:
GREINER MIŁOSZ, KUCZERA BARTOSZ, GORAUS KACPER, LEŚNIK SZYMON, PIPREK BARTOSZ, MAZUR DAVID, PIPREK ALEKSANDER


Konkursy powiatowe i gminne organizowane przez Szkołę Podstawową w Rogowie

1. Gminny Konkurs "Każdy znaczek na misje";
2. Powiatowy Konkurs Plastyczny "Kapliczki – małe formy architektury sakralnej".


Bezpieczne Pierwszaki

8 września 2015 roku (wtorek) odbyło się w naszej szkole spotkanie uczniów klas pierwszych z Policjantem. Dzieci miały okazję porozmawiać o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły oraz o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę. Nasz Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci na drodze. Podkreślił również jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci chętnie odpowiadały na pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na pamiątkę spotkania każdy uczestnik otrzymał znaczek odblaskowy i plan lekcji wraz z przedstawionymi znakami drogowymi.


Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.


INFORMACJA O PRZYZNANIU POMOCY MATERIALNEJ 2015

INFORMACJA O PRZYZNANIU POMOCY MATERIALNEJ 2015


Wyprawka 2015

W roku szkolnym 2015/2016 pomoc skierowana zostaje do: uczniów klasy III szkoły podstawowej oraz uczniów : słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.

Zgodnie z założeniami programu w roku 2015 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech wyszczególnionych poniżej kryteriów:

1. uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 i 693), w wysokości obowiązującej w dniu wejścia w życie rozporządzenia (tj. 574 zł netto na osobę w rodzinie).

2. uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r.poz. 163 i 693) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, uwzględniającej warunki

3. niezależnie od dochodu uczniom niepełnosprawnym: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:
złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016. Wniosek składa się w terminie do 15.09.2015r., zaś w szczególnie uzasadnionych przypadkach do dnia 21.09.2015r. Wniosek może złożyć rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka).

Do wniosku należy dołączyć:
w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina spełnia kryterium dochodowe należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

INFORMACJA
WNIOSEK


Pasowanie pierwszoklasistów

Dnia 1 września w naszej szkole odbyła się uroczystość „Pasowania na ucznia”. Dzieci z klas pierwszych wykazały się przed rodzicami, dyrekcją i nauczycielami, że są gotowe stać się stuprocentowymi uczniami. Po krótkim programie artystycznym w wykonaniu uczniów klas czwartych odbyło się ślubowanie, po czym Pani Dyrektor pasowała wielkim ołówkiem wszystkich pierwszoklasistów na uczniów. Po uroczystości był czas na wspólne odwiedzenie klasy i poznanie swoich wychowawców.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Pierwszego września, wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Rogowie, odświętnie ubrani, wkraczali do szkoły, by móc powitać nowy rok szkolny 2015/2016. Uczniowie z uśmiechem na twarzy, wypoczęci, pełni wakacyjnych wrażeń witali się wzajemnie. Większość tęskniła już za kolegami z szkolnej ławki. Cała brać szkolna zebrała się w sali gimnastycznej. Tam wszyscy wysłuchali część artystyczną przygotowaną przez uczniów klasy IIIa i V b. Wszyscy zaśpiewali hymn Polski. Piątoklasiści przypomnieli zebranym wydarzenia z pierwszego września 1939roku. Uczniowie słuchali z powagą. Było również optymistycznie. Nie zabrakło radosnych, wrześniowych piosenek np.: Dźwięcznym dzwonkiem szkoła wzywa nas do klas itd. Następnie uważnie cała społeczność szkolna wysłuchała słów pani dyrektor mgr Ilony Kisiel, która życzyła uczniom samych sukcesów w nowym roku szkolnym. Przedstawiła również nowych nauczycieli, a także zapoznała uczniów z nowymi wychowawcami, głównie oczekiwali na tą chwilę czwartoklasiści. Po spotkaniu uczniów z wychowawcą, wszyscy udali się do kościoła na mszę św.
O godzinie 10.00 ważne miejsce w sali gimnastycznej zajęli najmłodsi, czyli pierwszoklasiści, którzy byli Pasowani na Ucznia Szkoły Podstawowej w Rogowie.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogowie informuje, że uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie się 1 września 2015r.
- dla klas II- VI o godzinie 8.00, na sali gimnastycznej (po uroczystości wspólnie wychodzimy do kościoła na mszę św. o godzinie 9.00)
- dla klas I o godzinie 10.00 , na sali gimnastycznej (po mszy św.)SPRAWDZIAN
SIECIAKI
SZKOŁA.NET
MISIE
116111.PL
OTWP
STYPENDIUM
PORADNIK
SŁOWA RANIĄ
UBEZPIECZENIE
DZIECKO W SIECI
REEDUKACJA
MIASTO DZIECI
KURATORIUM
MEN
SZKOŁA Z KLASĄ
BIP SP Rogów


kontrola rodzicielska

Opieka nad stroną: T.Sosulski