Pedagog
Godziny pracy :
poniedziałek8.30-14.30 ( w tym zajęcia logopedyczne)
wtorek8.15-12.15
środa8.00- 13.30 ( w tym zajęcia logopedyczne)
czwartek8.25-15.25 ( w tym świetlica i zaj. rewalidacyjne)
piątek8.30-13.30 ( w tym świetlica i zaj. logopedyczne)

Pedagog szkolny:
mgr Alina Tekieli-Łuska  e-mail

Adresy miejsc i instytucji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie

Podstawowe sfery działalności pedagoga szkolnego to:

1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów.

2. Organizacja i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
- wspieranie rodziców w rozwiązywaniu przez nich problemów wychowawczych oraz pedagogizacja rodziców;
- współpraca z wychowawcami i innymi nauczycielami w zakresie indywidualnej pracy z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze lub w razie potrzeby interwencja w klasach;
- prowadzenie stałych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (np. z dysleksją) oraz dla innych uczniów mających trudności w nauce;
- prowadzenie doraźnych lub stałych zajęć dla uczniów potrzebujących wsparcia np. w trudnych sytuacjach życiowych- ( w zależności od potrzeb);
-dodatkowo prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów z wadami wymowy.

3.Działalność profilaktyczna:
- współudział w opracowaniu rocznego Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktycznego, z końcem każdego roku dokonanie analizy stopnia realizacji zadań Programów;
- organizowanie lub wdrażanie różnych programów profilaktycznych związanych z promocją zdrowego stylu życia , zapobieganiem sięganiu uczniów po środki uzależniające uodparnianie uczniów na inne zagrożenia cywilizacyjne.

4.Współpraca z różnymi instytucjami społecznymi na rzecz ucznia takimi jak:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna(postulowanie kierowania uczniów przejawiających poważne trudności na badania , organizowanie badań na terenie szkoły , konsultacje w sprawach uczniów), OPS ( organizowanie pomocy materialnej ), Policja, Sąd Rodzinny, pełnomocnik d/s uzależnień i inne.


SPRAWDZIAN
SIECIAKI
SZKOŁA.NET
MISIE
116111.PL
OTWP
NOWY ROK SZKOLNY
SPRAWDZIAN
ZEBRANIA
STYPENDIUM
MLEKO W SZKOLE
WSZAWICA TO NIE WSTYD
PORADNIK
SŁOWA RANIĄ
UBEZPIECZENIE
DZIECKO W SIECI
REEDUKACJA
MIASTO DZIECI
ORE.EDU.PL
INTERNET
Opieka nad stroną: T.Sosulski